Компьютерные столы без надстройкиЛайт-13
Бостон-2
Письменный стол Бостон-2;

900х600х746 мм.

5000р.

Лайт-6Я
Письменный стол Лайт-6Я;

1434х600х746 мм.

8750р.

Тунис-5
Лайт-УК
Угловой стол Лайт-УК;

850х850х746 мм.

4100р.

Остин-3
Письменный стол Остин-3;

1000х600х746 мм.

8100р.

Остин-1
Письменный стол Остин-1;

1000х600х746 мм.

6750р.

Амбер-3
Бостон-4
Письменный стол Бостон-4;

900х600х746 мм.

5800р.

Лайт-5
Письменный стол Лайт-5;

1100х600х746 мм.

7300р.

Имидж-59
Компьютерный стол Имидж-59;

1300х600х746 мм.

10000р.

Марс-3
Лайт-9К
Письменный стол Лайт-9К;

1434х600х746 мм.

12000р.

Лайт-2
Бостон-6
Письменный стол Бостон-6;

900х600х746 мм.

6950р.

Лайт-3
Письменный стол Лайт-3;

1100х600х746 мм.

4950р.

Марс-1
Письменный стол Марс-1;

1200х600х746 мм.

3800р.

Имидж-65
Компьютерный стол Имидж-65;

1200х600х1448 мм.

7500р.

Лайт-14
Амбер-5
Письменный стол Амбер-5;

1300х600х746 мм.

9400р.

Марс-2
Письменный стол Марс-2;

1200х600х746 мм.

6600р.

Имидж-9
Компьютерный стол Имидж-9;

1200х600х746 мм.

7800р.

Лайт-11К
Амбер-6
Письменный стол Амбер-6;

1300х600х746 мм.

10850р.

Лайт-2Я
Письменный стол Лайт-2Я;

1100х600х746 мм.

5950р.

Лайт-4К
Лайт-7Я
Письменный стол Лайт-7Я;

1434х600х746 мм.

10750р.

Остин-5
Письменный стол Остин-5;

1334х600х746 мм.

9900р.

Лайт-18
Угловой стол Лайт-18;

1100х900х746 мм.

8100р.

Остин-2
Письменный стол Остин-2;

1000х600х746 мм.

6750р.

Амбер-2
Лайт-7К
Письменный стол Лайт-7К;

1434х600х746 мм.

10450р.

Лайт-У
Угловой стол Лайт-У;

850х850х746 мм.

3450р.

Лайт-11Я
Остин-7Я
Письменный стол Остин-7Я;

1640х600х746 мм.

10150р.

Лайт-10
Письменный стол Лайт-10;

1750х600х746 мм.

7050р.

Имидж-66
Компьютерный стол Имидж-66;

1200х600х1448 мм.

7500р.

Нокс-1
Компьютерный стол Нокс-1;

900х500х750 мм.

3150р.

Лайт-2К
Письменный стол Лайт-2К;

1100х600х746 мм.

5600р.

Амбер-10
Угловой стол Амбер-10;

1300х1300х746 мм.

10750р.